Ondanks de constante zorg en aandacht die het team achter Dé Duurzame Uitgeverij besteedt aan de samenstelling van deze en alle andere sites van Dé Duurzame Uitgeverij en de daarin opgenomen gegevens, kan Dé Duurzame Uitgeverij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Geen van de partijen aanvaardt dan ook aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn samengesteld op basis van op journalistieke wijze verkregen informatie. Geen van partijen kan op welke manier dan ook verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Dé Duurzame Uitgeverij kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Dé Duurzame Uitgeverij behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Magazines

Dé Duurzame Uitgeverij geeft diverse vaktijdschriften uit. Kijk voor meer informatie op de site van Solar Magazine, Smart E-Mobility, Smart Storage Magazine en LED Magazine. Of bekijk de nieuwswebsites Groene Courant en Windenergie Courant.

Online media

Het medium internet is niet meer weg te denken uit de huidige bedrijfsvoering. Het is vanzelfsprekend dat u een goede indruk wilt maken op uw doelgroep. Een goede vormgeving en uitstraling van uw website is daarbij van groot belang. Veel van uw toekomstige contacten zullen uw organisatie leren kennen via uw website, dus het is belangrijk dat de eerste kennismaking met uw bedrijf sterk en onderscheidend is.