Ondanks de constante zorg en aandacht die het team achter Dé Duurzame Uitgeverij besteedt aan de samenstelling van deze en alle andere sites van Dé Duurzame Uitgeverij en de daarin opgenomen gegevens, kan Dé Duurzame Uitgeverij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Geen van de partijen aanvaardt dan ook aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn samengesteld op basis van op journalistieke wijze verkregen informatie. Geen van partijen kan op welke manier dan ook verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Dé Duurzame Uitgeverij kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Dé Duurzame Uitgeverij behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Dé Duurzame Uitgeverij
Breukrand 405
5403 LJ, Uden
Nederland
T. +31 (0)85 130 17 55
KvK/CoC 71287221
BTW/VAT NL.8586.52.377.B01